حسابداري
1397/5/14 یکشنبه

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 -----------

جدول تطبیق

121413

حسابداری (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم(اصلاح شده)

جدول تطبیق

121413

حسابداری (مخصوص ورودیهای 86 تا 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121410

حسابداری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر