علوم كامپيوتر
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 -------

جدول تطبیق

111910

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

151114

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 86 تا 88 )

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

111910

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

بيشتر