فیزیک
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------- 

جدول تطبیق

111331

فیزیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

ماده چگال

 

هسته ای

 

هواشناسی

 

اتمی و مولکولی

 

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک

 

ماده چگال

هسته ای

هواشناسی

اتمی مولکولی

ذرات بنیادی- کیهان شناسی- اخترفیزیک 
 

جدول تطبیق

111320

فیزیک (هسته ای) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

111338

فیزیک (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

بيشتر