شيمي
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------- 

جدول تطبیق

111440

شیمی (کاربردی) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111420

شیمی (محض) (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

111440

شیمی (کاربردی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111420

شیمی (محض) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

بيشتر