زیست شناسی
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبیق

111212

زیست شناسی سلولی و مولکولی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

111211

زیست شناسی گیاهی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111211

زیست شناسی گیاهی(فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی(علوم گیاهی)(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

111230

زیست شناسی (مخصوص ورودیهای 95و 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

111210

زیست شناسی (عمومی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

-----

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر