ریاضی
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111132

ریاضیات و کاربردها (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

111130

ریاضی (کاربردی) (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

-------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------------- 

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر