آمار
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111713

آمار و کاربردها (مخصوص ورودیهای 89 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر