علوم سياسي
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبیق

123111

علوم سیاسی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر