علوم ورزشی
1397/5/13 شنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------------- 

جدول تطبیق

121515

علوم ورزشی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121540

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش (مخصوص ورودیهای 93و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

121541

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص ورودیهای 93و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

121532

تربیت بدنی و علوم ورزشی(خواهران) (مخصوص ورودیهای 85 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

121533

تربیت بدنی و علوم ورزشی(برادران) (مخصوص ورودیهای 85 تا 93)

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

121530

تربیت بدنی و علوم ورزشی(مخصوص ورودیهای 84 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

کد رشته

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 وضعیت منابع

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 ------------- 

جدول تطبیق

121521

تربیت بدنی و علوم ورزشی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

--------

بيشتر