مهندسی خودرو- مهندسی هوا فضا
1397/4/20 چهارشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

----------- 

جدول تطبیق

131512

مهندسی خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131514

مهندسی هوا فضا- هوا فضا

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر