مهندسی مکانیک
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 -------------

جدول تطبیق

131517

مهندسی مکانیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

حرارت و سیالات

 

ساخت و تولید

 

جامدات

 

خودرو

 

حرارت سیالات

ساخت و تولید

جامدات

خودرو 

جدول تطبیق

131510

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

131513

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

131515

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

بيشتر