مهندسی نفت
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131725

مهندسی نفت (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

صنایع نفت

 

طراحی فرایند های صنایع نفت

 

صنایع نفت

طراحی فرایندهای صنایع نفت 

جدول تطبیق

131712

مهندسی نفت- صنایع نفت(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131720

مهندسی نفت- طراحی فرایند های صنایع نفت

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر