مهندسی پلیمر
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

-------- 

جدول تطبیق

131724

مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

صنایع پلیمر 

 

تکنولوژی علوم رنگ

 

 صنایع پلیمر

تکنولوژی علوم رنگ

جدول تطبیق

131714

مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131716

مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر