مهندسی پزشکی
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 

جدول تطبیق

131813

مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد)

لیست ارائه دروس

بیومتریال

 

بالینی

 

بیوالکتریک

 

بیومتریال

بالینی

بیوالنریک 

جدول تطبیق

131813

مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 95 و 96)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131810

مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131811

مهندسی پزشکی گرایش بالینی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131812

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر