مهندسی شهرسازی
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181310

مهندسی شهرسازی(مخصوص ورودیهای93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181310

مهندسی شهرسازی (مخصوص ورودیهای92 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر