صنایع دستی
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال دوم

وضعیت منابع نیمسال اول

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181030

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122610

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر