طراحی پارچه
1397/4/19 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181031

طراحی پارچه (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181029

طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه

(مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171216

طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر