مهندسی محیط زیست- منابع طبیعی- مدیریت وآبادانی روستاها
1397/4/17 یکشنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبیق

141136

علوم و مهندسی محیط زیست

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141122

مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141124

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر