ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون
1397/4/17 یکشنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

141511

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141534

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی(مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

141510

مهندسی کشاورزی– مکانیزاسیون کشاورزی(فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141120

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون(مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

بيشتر