ترویج و آموزش کشاورزی
1397/4/17 یکشنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبیق

141145

ترویج وآموزش کشاورزی پایدار (مخصوص ورودیهای 96و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141139

ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141134

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی

(مخصوص ورودیهای 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

141130

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت

(مخصوص ورودیهای 93 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر