زبان و ادبیات عربی
1397/4/17 یکشنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (98-97)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبیق

123014

زبان ادبیات عربی (مخصوص ورودیهای 90 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

123011

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

  منابع نیمسال دوم 

بيشتر