نقاشی- مرمت و بناهای تاریخی
1396/5/21 شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181213

نقاشی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181212

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181510

مرمت بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر