صنایع دستی
1396/5/21 شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181030

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای90 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122610

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر