کتابت و نگارگری
1396/5/17 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181011

کتابت و نگارگری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

خوشنویسی

 طراحی سنتی و تذهیب

جدول تطبیق

181025

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181026

کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181027

کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181028

کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر