فرش
1396/5/17 سه‌شنبه

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181010

فرش(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

طراحی فرش

بافت و مرمت فرش 

جدول تطبیق

181023

فرش- گرایش طراحی فرش

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181024

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر