هنرهای اسلامی
1396/5/17 سه‌شنبه

 بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181032

هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

هنر و صنایع فلز

نگارگری

جدول تطبیق 

181012

هنر اسلامی گرایش سفال

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181013

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181014

هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

181015

هنر اسلامی گرایش شیشه

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

181016

هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171214

هنراسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

بيشتر