مهندسی شیلات- زارعت - ژنتیک گیاهی
1396/5/17 سه‌شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبیق

141142

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141141

علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141135

مهندسی شیلات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141131

مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

141138

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (فقط مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141133

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

بيشتر