مهندسی آب
1396/5/17 سه‌شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------- 

جدول تطبیق

141411

علوم مهندسی آب  (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141410

مهندسی کشاورزی– آب (فقط مخصوص ورودیهای 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141123

مهندسی کشاورزی- آب و خاک (مخصوص ورودیهای 86 تا 92)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر