علوم و مهندسی صنایع غذایی
1396/5/17 سه‌شنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

141119

علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141132

مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی

(مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر