ترویج و آموزش کشاورزی
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

 141145

ترویج وآموزش کشاورزی پایدار(مخصوص ورودیهای 96و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141139

ترویج و آموزش کشاورزی(مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

141134

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی

(مخصوص ورودیهای 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

141130

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 93 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر