اقتصاد کشاورزی
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم کشاورزی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-----------

جدول تطبیق

141314

اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

141313

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

141126

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی(چندبخشی)

(مخصوص ورودیهای 86 تا93)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

112110

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

بيشتر