علوم کامپیوتر
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

111910

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

151114

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 86 تا 89 )

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

111910

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر