فیزیک
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 ------------

جدول تطبیق

111331

فیزیک (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول


ماده چگال

هسته ای

هواشناسی

اتمی و مولکولی

ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک
 

جدول تطبیق

111320

فیزیک (هسته ای) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111337

فیزیک (اتمی و مولکولی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

111338

فیزیک (حالت جامد) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

بيشتر