زیست شناسی
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------ 

جدول تطبیق

111211

زیست شناسی گیاهی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111230

زیست شناسی (مخصوص ورودیهای 95و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

111210

زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

111211

زیست شناسی گیاهی(مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

111240

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

-------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-----------

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر