زمین شناسی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 ---------

جدول تطبیق

111611

زمین شناسی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111610

زمین شناسی (محض)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

111640

زمین شناسی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر