ریاضی
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

-------------- 

جدول تطبیق

111132

ریاضیات و کاربردها

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

111120

ریاضی( محض)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

111130

ریاضی (کاربردی)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------------- 

جدول تطبیق

111131

آموزش ریاضی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر