آمار
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

------- 

جدول تطبیق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع  نیمسال دوم

جدول تطبیق

111710

آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع  نیمسال دوم

جدول تطبیق

111713

آمار و کاربردها

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع  نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر