علم اطلاعات و دانش شناسی
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------- 

جدول تطبیق

122420

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 94 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

171215

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 89 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122420

علم اطلاعات و دانش شناسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر