روانشناسی - مشاوره
1396/5/16 دوشنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

--------- 

جدول تطبیق

121728

روانشناسی (مخصوص ورودیهای 93 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121723

روانشناسی عمومی(چندبخشی)(مخصوص ورودیهای 86 تا 93)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121710

روانشناسی عمومی(مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

121717

مشاوره (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121173

مشاوره و راهنمایی (مخصوص ورودیهای 95 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر