علوم اجتماعی
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 -------------

جدول تطبیق

122222

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122215

پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و  بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122230

علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122216

تعاون و رفاه اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122220

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122219

مددکاری اجتماعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122258

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122259

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122218

روزنامه نگاری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122260

علوم ارتباطات اجتماعی– گرایش روزنامه نگاری(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122217

روابط عمومی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122261

علوم ارتباطات اجتماعی– گرایش روابط عمومی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر