جغرافیا

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

121617

جغرافیا (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس
(تکمیل برنامه دروس 96/10/30)

منابع  نیمسال اول

 برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی شهری

آب و هواشناسی

ژئومورفولوژی

جدول تطبیق

121665

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121647

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121640

جغرافیا انسانی گرایش شهری

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121610

جغرافیا انسانی گرایش روستایی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121641

جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121642

جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121664

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121666

آب و هوا شناسی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

121667

ژئووفولوژی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر