علوم اقتصادی
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

----------- 

جدول تطبیق

122133

اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122126

علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

122113

علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودیهای 86 تا 95)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

122110

علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

بيشتر