حسابداری
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

121410

حسابداری (مخصوص ورودیهای 85 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

121413

حسابداری  (مخصوص ورودیهای 86 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

بيشتر