زبان و ادبیات عربی
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

123014

زبان ادبیات عربی (مخصوص ورودیهای 90  و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

123011

زبان ادبیات عرب (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

منابع نیمسال دوم

بيشتر