زبان انگلیسی
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کاشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی (کارشناسی)

لیست ارائه دروس

--------------

---------- 

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی(مخصوص ورودیهای 89 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول
اصلاحیه 2/7/96 شرح پیوست درس مکتبهای ادبی

جدول تطبیق

122510

زبان ادبیات انگلیسی (مخصوص ورودیهای 88 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول
اصلاحیه 2/7/96 شرح پیوست درس مکتبهای ادبی

121210

مترجمی زبان انگلیسی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

--------------

--------------

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 91 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

جدول تطبیق

122514

آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودیهای 90 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

بيشتر