الهیات و معارف اسلامی
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 ---------

جدول تطبیق

122018

علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

مطالعات حدیث

مطالعات قرآن

جدول تطبیق

122019

ادیان و عرفان (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122021

تاریخ و تمدن ملل اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122022

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122023

فلسفه و کلام اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122059

الهیات – گرایش ادیان و عرفان (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122060

الهیات– گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

122061

الهیات– گرایش علوم قرآن حدیث (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122062

الهیات– گرایش فلسفه کلام (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

122063

الهیات– گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

---------------

 ----------

جدول تطبیق

122074

آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

------------

122015

تربیت معلم قرآن کریم

لیست ارائه دروس

منابع  نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

---------------

بيشتر