مهندسی پلیمر
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 ------------

جدول تطبیق

131724

مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 
صنایع پلیمر

تکنولوژی و علوم رنگ

جدول تطبیق

131714

مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر  (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

131716

مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر