مهندسی برق
1396/5/15 یکشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

 ----------

جدول تطبیق

131917

مهندسی برق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول


قدرت

کنترل

مخابرات

الکترونیک
 

جدول تطبیق

131910

مهندسی برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131910

مهندسی برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131912

مهندسی برق- کنترل  (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131912

مهندسی برق- کنترل  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131913

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131913

مهندسی برق- مخابرات  (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131914

مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای 93 و 94)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

131914

مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای 92 و قبل)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131911

مهندسی برق-مهندسی پزشکی(بیوالکترونیک)

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

جدول تطبیق

بيشتر