هوافضا و خودرو
1396/4/14 چهارشنبه

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

---------- 

جدول تطبیق

131512

مهندسی خودرو

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131514

مهندسی هوا فضا- هوا فضا

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

بيشتر