مهندسی مکانیک

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

----------- 

جدول تطبیق

131517

مهندسی مکانیک

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

حرارت و سیالات

ساخت و تولید

جامدات

تاسیسات
 

جدول تطبیق

131510

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

131513

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم  

131515

مهندسی مکانیک گرایش جامدات

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم 

بيشتر